Trygg idrott

Trygg idrott

“Allas rätt att få vara med” kan nog de flesta av oss relatera till och det uppkommer för eller senare inom varje idrottsförening situationer där vissa aktiva inte får spela eller delta lika mycket som andra. Idrotten måste hela tiden balansera mellan att utveckla den så kallade toppidrotten och behålla själva bredden och fundamentet, där “alla ska få vara med”. En trygg idrott går i linje med barnkonventionen och Riksidrottsförbundet tillhandahåller en idrottsombudsman som kan hjälpa föreningar som behöver stöd.

I alla idrottsföreningar är det viktigt att arbeta aktivt emot mobbing och utanförskap. Idrott är i sin natur själva motsatsen till sådana saker, men är också en del av allting annat och kämpar därför med samma problem som alla andra delar av vårat samhälle. En trygg idrott är därför ett viktigt begrepp inom idrottsvärlden och man talar ofta om de fyra grundpelarna:

  • Demokrati och delaktighet
  • Glädje och gemenskap
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Att arbeta med mobbningsförebyggande arbete, också inom idrotten, är enligt folkhälsan en av de viktigaste åtgärderna för att trygga miljön för alla inom idrotten. Det är viktigt att minnas att idrotten inte på något sätt är immun mot mobbing och kränkande behandling och problem kan finnas både mellan barn som mellan vuxna inom en förening. Det är ändå de vuxna som måste ta helhetsansvaret och fortbildning inom området är en av de bästa vägarna för att skaffa sig den kunskap som krävs.

Idrottens ekonomi

När det blir mer och mer pengar inblandat i idrotten kan det ibland tullas lite på tryggheten inom idrotten. Desto mer tävlingsinriktat det blir desto mindre marginaler finns för att säkerställa att alla mår bra och att ingen känner sig utanför. Ekonomin i idrottsförening kan många gånger avgöra hur mycket man kan satsa på fortbildning för tränare och andra viktiga nyckelpersoner. Utbildning är nödvändigt för att motverka mobbing och tillgodose en sund idrottskultur. Sponsring är därför en av de viktigaste stöttepelarna för idrottens ekonomi och enigt undersökningsföretaget Sponsor Insight (nuvarande Upplevelseinstitutet) utgör sponsorintäkterna i genomsnitt 42 procent i en idrottsförening. Andra vägar att få medel till investeringar är att få hjälp av privatpersoner eller söka företagslån med individuella lösningar. Med en bra grundekonomi i en förening finns en bra grundstomme för att bygga en trygg idrottsförening och alla vuxna runtomkring idrottsutövarna kan få det stöd och uppmuntran som behövs för att alla goda krafter kan samverka tillsammans.

Arbetet att motverka mobbing behövs överallt och även här kan idrottsföreningarna spela en stor roll.

Det är viktigt med goda förebilder och många framgångsrika idrottare arbetar ideellt i mindre föreningar eller kommer på besök vi olika lägerverksamheter. Bra ambassadörer för fair-play och trygg idrott, kan sprida den inspiration som behövs både inom idrotten som i övriga samhället.

dante